هرگونه اطلاعاتی که در مجموعه خدماتی آسیا۲۰۲۰ به شما همراهان عزیز داده میشود مطابق اطلاعات شاپ منوال شرکت مادر برای همان گروه خودرویی میباشد و مبنای اطلاعات این مجموعه همان دستورالعمل شرکت سازنده است