ضمانت خدمات خودرویی مطابق آیین نامه بازنگری ۴ وزارت صنایع و معادن برای خدمات ۲ ماه یا۳۰۰۰ کیلومتر و برای قطعات ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر هرکدام زودتر فرا رسد میباشد